برنامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی آیا مشکلات این حوزه ره حل می کند؟