خواص ضدسرطانی کلاله زعفران

امـروزه یـک راهکـار امیدوارکننـده بـراي مهـار سرطان، شـیمی -پیشـگیری می باشد که به مصرف مواد غذایی یا دارویی مانند کلاله زعفران کـه از بروز یا پیشرفت سـرطان جلـوگیري کـرده، اشـاره می کند.

عوامل آنتی اکسـیدانی ماننـد ویتـامین هـا ، سلنیوم و عصاره برخـی گیاهـان ، بـه عنـوان منـابع اصلی تولید و توسعه داروهاي شـیمی – پیشـگیري در سرطان، مطرح شده اند.

از طرف دیگـر، بـه دلیـل افـزایش مقاومـت سـلول هـاي سـرطانی بـه درمــانهــاي رایــج، کشــف و شناســایی عوامــل ضدسرطانی گیاهی جدید موردتوجـه قـرار گرفتـه است.

یکی از گیاهان بـومی خراسـان جنـوبی زعفـران می باشد .

این گیاه داراي اثرات درمانی متنـوعی از جمله ضدافسردگی، ضد تشنج، اثرات ضد آسـمی، ضـد دیابـت، ضـدالتهاب، ضـد اکسـیدانت و ضـدسرطان می باشد.

در کلاله خشـک زعفـران، بیش از 150 ترکیب مختلف از جمله قندها، مـوادمعدنی، چربی ها، ویتامین ها و متابولیتهاي ثانویـه شــامل تــرپنهــا، فلاونوئیــدها، آنتوســیانین و کاروتنوئیـــدها شناســـایی شـــده اســـت.

متابولیتهاي ثانویـه زعفـران بـه دو دسـته اصـلی تقسیم می شوند، دسته اول کاروتنوئیدها مانند آلفا و بتاکــاروتن، لیکــوپن، زاگــزانتین، کروســتین و کروسینها و دسته دوم مونـوترپن آلدئیـدها مثـل پیکروکروسین و سافرانال می باشند کـه سـاختمان بیوشیمی آنها در شکل ارائه شده اسـت.

منبع غنــی رنــگ قرمــز زعفــران و یکــی از محــدود کاروتنوئیدهاي محلول در آب موجود در طبیعـت،کروسـین مسـئول عطـر و بـوي زعفـران،ســـافرانال و طعـــم تلـــخ آن ناشـــی از پیکروکروسین می باشد.

یکی از خواص دارویی مهم کلالـه هـاي زعفـران، اثرات ضدسرطانی آن است.

خواص ضد سرطانی زعفـران در سـطح موجود زنده

مطالعـــه اثـــر ات ضـــد ســـرطانی زعفـــرا ن و متابولیتهاي اصلی آن در مدل هاي حیوانی، تاییدکننده اثر ضد توموري آنها در مطالعات سـلولی وملکولی است.