پسته

صادرات پسته باربری اکسپورت

مقایسه میزان پسته تولیدی در ایران با سایر نقاط جهان

رتبه اول صادرات پسته در جهان  در دست ایران می باشد. بیشترین تولید پسته در جهان متعلق به ایران است و پس از آن ایالات متحده و چین در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

در سال 2014م میزان صادرات پسته ایران 191 هزار تن بود. همین امر باعث شد ایران بزرگترین صادرکننده پسته در دنیا شناخته شود.

پسته خنجری دامغان

دلیل نام گذاری انواع پسته

اگر خواسته باشیم پسته تقسیم بندی کنیم تنها دو گروه پسته در علم گیاه شناسی وجود دارد و آن گروه گرد و دراز آن می باشد و نام گذاری انواع پسته دلایل دیگری دارد.  مهمترین پسته ها را می توان از پسته اکبری، پسته خنجری دامغان، پسته کله قوچی، پسته احمدآقایی، پسته فندقی یا پسته اوحدی نام برد.

پسته تازه

پسته تازه باغات خراسان جنوبی

پسته تازه

پسته در تمام استان ها نمی توان کاشت. بلکه شرایط آب و خاک خاصی را می طلبد. پسته تازه که فصل برداشت آن شهریورماه است اما بعضی از استانها آنرا زودتر برداشت می کنند. برای همین پسته تازه در بازار از مردادماه دیده می شود.