آنچه در مورد کود دهی به نهال زرشک باید بدانید!

در مورد کود به زرشک باید بدانید که نباید به دنبال استفاده از یک نوع کود و بخصوص کودهای دامی باشید تا میوه مورد نیاز را به دست آورید.

بهترین کود زرشک

کود حیوانی برای درخت زرشک

کود حیوانی

درخت زرشک، درختی مقاوم است که می تواند انواع شرایط آب و خاک را تحمل کند. بهترین کود برای درخت زرشک کمپوست می باشد.

کود مناسب برای درخت زرشک

برای اینکه درخت زرشک ، ریشه ها و شاخه های آن به میزان کافی مواد مغذی به آنها برسد از کودهایی که منبع نیتروژن ، فسفر و پتاسیم  هستند باید استفاده شود. از جمله کودهای مناسب دیگر برای درخت زرشک اوره ، اوره و گوگرد ، سولفات آمونیوم می باشد.

مقدار مناسب کود زرشک

نیتروژن برای درخت زرشک مفید است ولی مقدار زیاد استفاده از آن درخت را از بین می برد. باید توجه داشت که مقدار مناسب را براساس سن درخت زرشک به آن بدیم.

بهترین روش کوددهی به درخت زرشک

آبیاری نهال زرشک

آبیاری مناسب به درخت زرشک

با توجه به اینکه درخت زرشک مواد مغذی را از طریق ریشه جذب می کند، باید پای درخت را به شکل گرد بکنیم و گود را پای آن بریزیم و روس ان خاک بریزیم و به آن آب بدهیم. باید مراقب باشیم تا کود به تنه و برگ ها نریزد.

کوددهی مناسب در هر ماه

فروردین ماه

کولش زمین برای نهال زرشک

در مهرماه کود سبز منداب را که پای درخت کاشته ایم را می کولیم و بر می گردانیم

اردیبهشت ماه

درخت زرشک یک سال در میان میوه می دهد. در سالی که غیربارور است با کودهای ریزمغذی قبل و بعد از آبیاری محلول پاشی می کنیم.

خردادماه

درسال های غیربارور در هنگام آبیاری در هر هکتار 5 کیلو سولوپتاس و هیومیک اسید اضافه می کنیم.

تیرماه

در سال های باروری زرشک در هر هکتار 10 کیلو سولوپتاس و 3کیلو هیومیک اسید در زمان آبیاری به آب اضافه می کنیم.

مرداد ماه

شهریورماه

با سرد شدن هوا در سال های غیربارور کودهای (TE+20-20-20) و در سال های باروری درخت زرشک (TE+12-12-36) قبل یا بعد از آبیاری به درخت زرشک اضاف می کنیم.

مهرماه

رنگ پریدگی میوه زرشک

دلیل رنگ پریدگی زرشک

اگر زرشک کم رنگ و رنگ پریده باشد، محلول پاشی با پلاس بالا و آهن را برای درخت زرشک انجام دهید تا مواد مغذی به درخت برسد.
از طرف دیگر کود سبز منداب را آغاز کنید.

آبان ماه

پاجوش زرشک

پاجوش زرشک برای کاشت

پس از برداشت می توان پاجوش ها را تکثیر کرد.

آذر ماه

درسال های غیربارآور (در هکتار):

کودحیوانی 10 تن + کودمرغ 2 تن + سولفات پتاسیم 100 کیلو + فسفات آمونیوم50 کیلو + سولفات آهن 25 کیلو + سولفات روی 20کیلو+ سولفات منگنز 10 کیلو + گوگرد 300 کیلو + سولفات مس 15 کیلوگرم

نکته:

در فصل زمستان (دی – بهمن – اسفند) نیازی به کوددهی نیست.